Regulamin

 1. 1. Centrum Tajskiego Masażu CHAIYO (zwane dalej „Centrum Masażu”) prowadzone jest przez Tadeusza Stańko i Tomasza Otko w ramach spółki cywilnej pn. Chaiyo Tadeusz Stańko, Tomasz Otko s.c., adres: ul. Dietla 103/2, 31-031 Kraków NIP: 6762512233, adres email: krakow@tajskimasaz.pl ,
  oferuje usługi służące poprawie samopoczucia i kondycji fizycznej. Centrum Masażu nie jest placówką prowadzącą działalność leczniczą w rozumieniu przepisów obowiązujących w Polsce, a jego pracownicy nie oferują usług diagnostycznych ani świadczeń zdrowotnych.

 2. 2. W Centrum Masażu należy stosować się do poleceń jego pracowników – osób obsługujących recepcję oraz masażystek.

 3. 3. Złożenie zamówienia na usługę masażu wraz z propozycją terminu jej wykonania, klient dokonuje drogą elektroniczną, telefoniczną, bądź osobiście. Zaproponowany przez klienta termin wykonania masażu jest wiążący, jeśli zostanie potwierdzony przez Centrum Masażu.

 4. 4. Umówiona godzina masażu jest godziną rozpoczęcia zabiegu. Klient powinien dotrzeć do Centrum Masażu co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zabiegu w celu przygotowania się. Umówiona godzina zakończenia masażu nie ulega przesunięciu o czas spóźnienia klienta.

 5. 5. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z Centrum Masażu w przypadku anulowania bądź potrzeby zmiany terminu dokonanej rezerwacji. Niepojawienie się o umówionej godzinie i/lub brak kontaktu skutkować będą naliczeniem kary w wysokości 100 zł.

 6. 6. Centrum Masażu zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania masażu, jeśli spotka się z zachowaniem klienta stwarzającym zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w Centrum Masażu lub zachowaniem naruszającym dobra osobiste personelu (np. agresja werbalna, zachowania o podtekście seksualnym, przekraczania granic poczucia bezpieczeństwa personelu, naruszenie nietykalności cielesnej). W takim przypadku, klient zobowiązany jest do zwrotu Centrum Masażu uzasadnionych poniesionych przez nie kosztów, powstałych w wyniku przerwania wykonywania usługi z winy klienta.

 7. 7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z masażu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z masażu wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

 8. 8. Z masażu nie mogą korzystać:
 9. a) osoby w ciąży;
 10. b) osoby znajdujące się w stanie wskazującym na bycie pod wpływem środków odurzających i psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, silne leki psychotropowe itp.);
 11. c) osoby z przeciwwskazaniem do masażu o których mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 12. 9. Przed przystąpieniem do masażu klient zobowiązany jest:
 13. a) zapoznać się z informacją dotyczącą przeciwwskazań do wykonywania masażu i poinformować personel o wszelkich okolicznościach wykluczających udział w masażu, o których mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu;
 14. b) powiadomić personel o swojej aktualnej kondycji fizycznej i samopoczuciu celem dostosowania technik masażu, ewentualnego ograniczenia jego intensywności, pominięcia określonych części ciała lub też podjęcia przez personel decyzji o rezygnacji z wykonania masażu.

 15. 10. Wszelkie sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu lub złe samopoczucie zaistniałe w trakcie przebiegu masażu należy bez zwłoki zgłaszać personelowi.

 16. 11. Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia w lokalu i na stronie internetowej Centrum Masażu.
top